Succesul – care sunt independente de subiectul supus invatarii

Succesul ?colar reprezinta, concordan?a între interesele
si capacitatea elevului, pe de o parte, ?i, cerin?ele ?colare din cadrul
procesului de învatamant, pe de alta parte.  În activitatea ?colara exista o multitudine de
factori/conditii care condi?ioneaza succesul, ce sunt clasificate in literatura
de specialitate in doua mari categorii –  conditiile interne – care reprezinta ansamblul initial de capacitati pe care le
poseda individual si includ procesele
cognitive, afective, volitive, caracteristicile dezvoltarii aten?iei ?i capacita?ii
de comunicare, motiva?ia ?i gradul ei de intensitate, stilul de înva?are, etc., si a conditiile
externe – care sunt independente de subiectul
supus invatarii si provin din specificul situatiei de instruire, si se
refera la personalitatea profesorului, gestiunea timpului de
învatare, factorii sociali, culturali, factorii familiali, mediul
cultural din care provin parin?ii, aspecte definitorii ale comunita?ii locale,
cartierul din care provin elevii, via?a culturala a familiei, etc.

Fiecare
din conditiile interne si externe prezentate anterior au un rol bine definit in
procesul de invatare si in obtinerea succesului scolar. Succesul sau insuccesul scolar sunt rezultatul influentei combinate a
celor doua categorii de conditii. Factorii interni au nevoie de o stimulare
externa pentru realizarea invatarii, iar conditiile externe nu au nici un efect
daca elevul nu este motivat sau daca nivelul de dezvoltare necesar nu este
atins, iar.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Daca un elev nu-?i poate concentra ?i men?ine aten?ia pe
parcursul lec?iei, daca îi lipse?te spiritul de observa?ie sau gândirea este
neevoluata, daca memoreaza mecanic, acesta nu va avea rezultate bune la înva?atura.
Sunt cazuri în care elevi cu o dotare intelectuala medie au rezultate foarte
bune la înva?atura tocmai datorita calita?ii acestor factori nonintelectuali, deoarece
acestia manifesta un interes deosebit pentru activitatea desfasurata, au aspira?ii
ridicate, sunt caracterizati prin perseveren?a, disciplina, ?i poseda o metoda
de studiu bine conturata. O motiva?ie pozitiva puternica favorizeaza ob?inerea
unor performante scolare ridicate, motiva?ia avand rolul de stimulator ?i activant
în reu?ita ?colara a elevilor.

Dezvoltarea armonioasa a tinerilor poate fi realizata
atat în mediul familial cat si in cel ?colar, unde elevul incepe sa-si
contureze o imagine de sine, începe sa-si dezvolte încrederea în sine. S-a
observat ca elevii care manifesta o imagine
de sine pozitiva ?i realista ofera condi?iile formarii ?i dezvoltarii capacita?ii
de a lua decizii responsabile, de a accepta limitele personale, si de a
reac?iona pozitiv la presiunile grupului sau la e?ecurile personale. Elevii
care au o imagine de sine pozitiva nu se simt complexa?i în raport cu al?ii, si
stabilesc rela?ii bune cu ceilal?i, ?tiu care le sunt limitele, accepta schimbarile
?i realizeaza cu u?urin?a lucruri noi, sunt con?tien?i ca nu cunosc anumite
lucruri, dar sunt dispu?i sa înve?e, putand sa diminueze semnifica?iile
e?ecurilor ?i sa se mobilizeze, si oferind ajutor celorlal?i. 

x

Hi!
I'm Jamie!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out